เด็กน้อยนักเรียน

เด็กน้อยนักเรียน
เด็กๆกับวัยเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการเลี้ยงเป็ดไข่

คำนำ
            การประกอบอาชีพของคนในชุมชน มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้เพิ่ม ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดภาระหนี้สินของครัวเรือนได้ ทำให้ประชาชนไม่ค่อยเป็นหนี้ ธนาคารและหนี้นอกระบบ รายงานฉบับนี้จะทำให้ชาวบ้านมีความสุขมากยิ่งขึ้น

                                                                                                                        โดย
                                                                                                                คณะผู้จัดทำ


1. โครงการ    เลี้ยงเป็ด
ในเกษตรกรหมู่ที่ 8  บ้านแหลมคูลา  ต.เกาะใหญ่  อ.กระแสสินธุ์  จ.สงขลา

 2. หลักการและเหตุผล
            ด้วยปัญหาความยากจน ประชาชนขาดรายได้ ไม่มีงานทำ อันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตเสียหายกันต่อเนื่อง การทำเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ได้มีการประชุมเพื่อหารายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้านนอกเหนือจากรายได้ที่มาจากการทำสวน ได้ลงความเห็นกันว่าได้รับอนุมัติเงินจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เป็นจำนวนเงินประมาณ  200,000 บาท นำมาให้ชาวบ้านที่ผ่านการเลือกสรรแล้ว นำเงินให้ครอบครัวละ 10,000  บาท เพื่อไปซื้อเป็ดไข่มาเลี้ยง โดยไม่คิดดอกเบี้ย และผ่อนคืนเดือนละ 200 บาท

3. วัตถุประสงค์
            - เพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่ครัวเรือน
            - เพื่อรวมกลุ่มการผลิต
            - เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
            - เพื่อให้เกิดความสามัคคีในครัวเรือน

4. เป้าหมาย
            - ปริมาณ
            เกษตรกร  20  ครอบครัว

-                  คุณภาพ
o  ไข่เป็ดมีฟองใหญ่
o  ไข่เป็ดมีสีแดงเข้ม

5. ระยะเวลา
            เดือน มกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2555

6. พื้นที่ดำเนินการ
            ต.เกาะใหญ่  อ.กระแสสินธุ์
7. วิธีดำเนินการ

ขั้นตอนดำเนินการ
ระยะเวลา
-เขียนโครงการ / เสนอโครงการ
1 ม.ค. – 15 ม.ค.
-ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
16 ม.ค. – 18 ม.ค.
-รับสมัครเกษตรกรที่สนใจ
1 ก.พ. – 10 ก.พ.
-ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
15 ก.พ.
- สำรวจพื้นที่
16 ก.พ. - 28 ก.พ.
-จัดทำสัญญาข้อตกลงบริหารโครงการ
1 มี.ค. – 15 มี.ค.
-ทำสัญญาข้อตกลงบริหารโครงการ
18 มี.ค. – 30 มี.ค.
-สร้างโรงเรือน
1 เม.ย. – 30 พ.ค.
-ไปศึกษาดูงาน
1 มิ.ย. – 5  มิ.ย.
-จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อพันธุ์เป็ดไข่
15 มิ.ย.18 มิ.ย.
-จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพันธุ์เป็ดไข่
15 มิ.ย.18 มิ.ย.
-จัดซื้อพัสดุเป็ดไข่และจัดหา
1 ก.ค. – 15 ก.ค.
-ตรวจสอบและส่งมอบพันธุ์เป็ดไข่แก่เกษตรกร
15 ก.ค.
-ติดตามประเมินผลโครงการ
1 ส.ค. – 15 ก.ย.
-รายละเอียดโครงการ
ธ.ค. 558. งบประมาณ
            200,000  บาท

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
            องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่

 10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            เกษตรกร

11. ติดตามประเมินผล
            - สังเกตพันธุ์เป็ดไข่
            - ประเมินแบบบันทึกการเจริญเติบโต และผลผลิตของเป็ดไข่
            - รายละเอียดการผลิตของเป็ดไข่ มีไข่เป็ดเดือนละ 2,400 ฟอง/ฟองละ 3.50 บาท
            - ได้เป็นเงิน  8,400  บาท/เดือน
            - หักค่าอาหารประมาณ 4,000 บาท
            - มีผลกำไร  4,400 บาท / เดือน  / ครัวเรือน
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            - มีรายได้เพิ่มขึ้น
            - มีสุขภาพจิตดีขึ้น
            - เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ
            - แหล่งสนับสนุนอาหารเสริมของในชุมชน
            - เป็นสินค้า Otop แหล่งท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น